CBTT : TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

15:55:47 | 09/06/2022

Thông tin chi tiết trong file đính kèm:

1. Nghị quyết HĐQT vv Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
2. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3.  Nội dung và Chương trình họp ĐHĐCĐ  thường niên 2022.
4. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5. Dự thảo Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ thường niên 2022.
6. Mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội (Tải về tại đây) 
7. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội (Tải về tại đây) 
8. Mẫu phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử. 
9. Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
10. Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2021 và kế hoạch đầu tư, KD năm 2022 của Ban điều hành.
11. Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS
12.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
13.Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.   
14. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

15. Tờ Trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị

16. Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022
17. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh