CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2023

14:17:28 | 30/05/2023

Thông tin chi tiết trong file đính kèm: 

Công văn CBTT TB Mời họp ĐHĐCĐ Thường niên 2023 Tài liệu đại hội.
1.   Nghị quyết HĐQT vv Họp ĐHĐCĐ Thường niên 2023.
1a. Giấy mời Họp ĐHĐCĐ Thường niên 2023
1b. Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ Thường niên 2023
1c. Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2023
2.  Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên 2023
3. Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên 2023
4. Dự thảo Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ 2023
4a. Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử
5. Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và
Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban điều hành
7. Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
9. Tờ trình thông qua: Điều lệ công ty (sửa đổi); Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi); Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi); Quy chế hoạt động của BKS (sửa đổi); Quy chế công bố thông tin.
9a.Dự thảo Điều lệ Công ty PV-INCONESS (sửa đổi)
9b.Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi)
9c.Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT
9d.Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS
9e.Dự thảo Quy chế công bố thông tin
10. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
11. Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
12. Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
13. Tờ trình Thông qua nội dung xin hủy tư cách công ty đại chúng đồng thời hủy đăng ký giao dịch khỏi sàn UPCOM sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng
14 Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT
15. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ TN 2023

 

 

 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh