ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

Sáng ngày 30/06/2023 Công ty Cổ Phần Đầu tư PV-INCONESS đã long trọng tổ chức buổi Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tại CLB Golf Hoàng Gia - Ninh Bình (là cơ sở kinh doanh chính của Công ty).

Tham dự Đại hội, ngoài các Quý cổ đông còn có:

  • Ông Lê Độ - Phó TGĐ Tập đoàn TC, Thành viên HĐQT Công ty PV-INCONESS;
  • Ông Đào Phong Trúc Đại- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty PV-INCONESS;
  • Bà Phan Hải Sâm – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương VN;
  • Ông Nguyễn Văn Tý – Trưởng Ban kiểm soát Công ty PV-INCONESS;
  • Bà Hoàng Thị Vinh – Giám đốc kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán RSM;
  • Ông Nguyễn Thành Luân – Trưởng bộ phận Tài chính;

Ngoài ra còn có một số Cán bộ chủ chốt phụ trách các phòng ban của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố: tại thời điểm khai mạc đại hội có 03 Cổ đông đại diện cho 85.771.255 cổ phần chiếm 96,24 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tham gia Chủ tọa đại hội có các ông:

1/ Ông Lê Độ - Thành viên HĐQT Công ty

2/ Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty

Đại hội đã nghe HĐQT, BKS, BĐH công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Ông Đào Phong Trúc Đại - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Lê Độ thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT.

- Ông Nguyễn Văn Tý thay mặt BKS báo cáo Đại hội công tác của BKS năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của BKS.

- Ông Đào Phong Trúc Đại đọc các tờ trình Đại hội thường niên gồm: Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;  Tờ trình thông qua: Điều lệ Công ty (sửa đổi), Quy chế quản trị nội bộ Công ty (sửa đổi), Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi), Quy chế hoạt động của BKS (sửa đổi), Quy chế công bố thông tin; Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình Thông qua nội dung xin hủy tư cách Công ty đại chúng đồng thời hủy đăng ký giao dịch khỏi sàn UPCOM sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng; Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

- Ông Đàm Minh Đức – Trưởng phòng HCNS đọc tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

 Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình  trong năm tài chính 2022 Đại hội đã thảo luận nhất trí biểu quyết thông qua các Báo cáo hoạt động, các Tờ trình của HĐQT với tỷ lệ thống nhất cao.

Năm 2023 là năm kết thúc của nhiệm kỳ HĐQT, BKS 2018-2023. Tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Thành viên HĐQT, BKS Công ty PV-INCONESS nhiệm kỳ 2023-2028

Sau buổi sáng làm việc khẩn trương liên tục và nghiêm túc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra các thành viên HĐQT, BKS của công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh