ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

09:45:19 | 26/05/2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Ngày 12/05/2017, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia (Tỉnh Ninh Bình), Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã tham dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có các vị thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các vị khách quý, các quý vị Cổ đông và các cán bộ chủ chốt của công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố: tại thời điểm khai mạc đại hội có 08 Cổ đông đại diện cho 85.769.630 cổ phần chiếm 96,24 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội có các ông:

1/ Ông Nguyễn Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

2/ Ông Đỗ Văn Vệ  - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

3/ Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc  điều hành Công ty Cổ phần đầu tư  PV-Inconess.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội :

Ông Nguyễn Đình Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo công tác của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Ông Đào Phong Trúc Đại - Tổng giám đốc điều hành công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2016, phương hướng nhiệm vụ  sản xuất – kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Ông Phạm Ngọc Hiệp - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Ông Đỗ Văn Vệ thay mặt HĐQT đọc các tờ trình về việc: (i) thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; (ii) tờ trình chi trả thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017 và (iii) tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình đại hội ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ  đạt cao từ 99,99%  đến 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại hội.

            Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Ông Nguyễn Đình Vinh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã khảng định: Năm 2016 Công ty đã duy trì ổn định và phát triển SXKD theo nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, trong điều kiện có sự cạnh tranh đáng kể về dịch vụ golf của các sân mới, lân cận như FLC Sầm Sơn và Tràng An - Ninh Bình. Về phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017, HĐQT yêu cầu BĐH công ty phải tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư, SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua, Đồng thời quan tâm đến đời sống của người lao động, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

            Sau một ngày làm việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

Ảnh đại hội

 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh