ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Ngày 30/06/2022, tại Hội trường khu khách sạn THE FIVE VILLAS AND RESORT NINH BÌNH, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (PVIN) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội hân hạnh đón tiếp các thành viên HĐQT, BKS, BĐH Công ty, các vị khách quý, các vị cổ đông và một số cán bộ chủ chốt của công ty. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố: tại thời điểm khai mạc đại hội có 04 Cổ đông đại diện cho 85.820.355 cổ phần chiếm 96,29 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tham gia Chủ tọa đại hội có các ông:

1/ Ông Lê Độ - Ủy viên thường trực HĐQT Công ty

2/ Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty

Đại hội đã nghe HĐQT, BKS, BĐH công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư 2022 của công ty.

- Ông Lê Độ - Ủy viên thường trực HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.

- Ông Nguyễn Văn Tý – Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS.

- Ông Đào Phong Trúc Đại đọc các tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022; Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT; Tờ trình về việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua tất cả các nội dung với tỷ lệ thống nhất cao.

            Năm 2022 Công ty vẫn duy trì ổn định và phát triển SXKD theo nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, trong điều kiện có sự cạnh tranh đáng kể về dịch vụ golf của các sân lân cận như FLC Sầm Sơn, Tràng An Ninh Bình, Stone Valley Hà Nam… Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2022: Công ty cần tập trung củng cố nhân sự, áp dụng các công nghệ phần mềm mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu sắp tới. Tuy nhiên do ảnh hưởng COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Thế giới nói chung và Công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn bất lợi. Vì thế nhiệm vụ trước mắt là: Ổn định, kiện toàn bộ máy tổ chức và bộ máy nhân sự, rà soát hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế, quy định quản lý nội bộ, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư, SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua, Đồng thời quan tâm đến đời sống của người lao động, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

            Sau buổi làm việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh