ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

18:10:27 | 30/09/2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Thực hiện Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngày 28 tháng 6 năm 2014, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã tổ chức Đại hội đồng cổ đồng  (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 tại Hà Nội, Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch BCH Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đến dự đại hội còn có các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các quý vị Cổ đông, các đại biểu khách mời, tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố, tại thời điểm khai mạc đại hội có 09 quý vị Cổ đông đại diện cho 65.791.899 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty dự họp.

Tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội có các ông:

Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Đỗ Văn Vệ - Ủy viên HĐQT Công ty

Ông Đào Phong Trúc Đại - Phó TGĐ phụ trách điều hành Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty trình bày các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ:

 Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo công tác của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

 Ông Đào Phong Trúc Đại - Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Công ty.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo công tác năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Ông Đỗ Văn Vệ đọc các Tờ trình ĐHĐCĐ:

            - Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

            - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

            - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

            - Tờ trình về việc KHÔNG chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và năm 2014.

            - Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao từ 99,97% trở lên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhiệm kỳ 2013-2018 như sau :

1.  Ông: Trần Minh Bình

2.  Ông: Hạ Quang Vũ

3.  Ông: Đào Phong Trúc Đại

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhiệm kỳ 2013-2018 như sau :

1.  Bà: Nguyễn Lệ Hằng

2.  Ông: Phạm Ngọc Hiệp

3.  Bà: Lê Hương Lan

            Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội, Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐQT Công ty đã khẳng định: Dưới sự quản lý điều hành có hiệu quả của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty, năm 2013 Công ty đã vượt qua được khó khăn thủ thách, bước đầu ổn định tình hình tài chính doanh nghiệp trên cơ sở đó ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh và tiếp tục triển khai có hiệu quả các hạng mục đã khởi công đầu năm 2014. Về phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014, HĐQT yêu cầu ban điều hành công ty phải tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư, sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Đồng thời ban lãnh đạo công ty cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội trong công ty chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quan tâm đến đời sống của người lao động, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững, các hoạt động kinh doanh và đầu tư được tiến hành thuận lợi.

 

            Ảnh: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhiệm kỳ 2013-2018

 

Sau một ngày làm việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess năm 2014 đã thành công tốt đẹp./.

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh