ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS trân trọng thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty sẽ được tổ chức vào thời gian từ 8h - 12h ngày 28 tháng 6 năm 2014. 
(Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu từ 7h30)

  • Địa điểm: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Viettinbank, Số 133 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.
  • Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:
-          Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2013;
-          Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2014;
-          Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
-          Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
-          Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
-          Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
-          Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
-          Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS;
-          Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
-          Bầu cử bổ sung HĐQT, BKS
-          Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội
 

 

Mọi thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ về Công ty Cổ phần Đầu tưPV-INCONESS 

Mr Đức sđt: 0973 210 660 , hoặc gửi Email theo địa chỉ:  pvin@pv-inconess.com.vn

 

Tài liệu Đại hội:

 + Giấy mời 

 (Click here)

 + Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014         

 (Click here)

 + Xác nhận tham dự đại hội

 (Click here)

 + Giấy ủy quyền tham dự                 

 (Click here)

 + BC Công tác quản trị công ty của HĐQT năm 2014                    

 (Click here)

 + BC công tác SXKD của BĐH tại ĐHĐCĐ năm 2014

 (Click here)

 + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

 (Click here)

 + Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua b/c tài chính đã được kiểm toán

 (Click here)

 + Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

 (Click here)

 + Tờ Trình  ĐHĐCĐ về việc Báo cáo tiền thù lao,HĐQT, BKS

 (Click here)

 + Tờ Trình  ĐHĐCĐ về việc đề nghị  ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

 (Click here)

+ Tờ Trình  ĐHĐCĐ về việc Đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty

 (Click here)

+ Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi

 (Click here)

+ Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ 

 (Click here)

+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

 (Click here)

 

 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh