ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

21:43:20 | 30/09/2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Vào hồi 9h30’ ngày 09 tháng 5 năm 2015, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2015 tại Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (là cơ sở SXKD chính của công ty).

Dự đại hội có các vị thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các vị khách quý, các quý vị Cổ đông và các cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố: Tại thời điểm khai mạc Đại hội có các vị Cổ đông đại diện cho 65.789.566 cổ phần chiếm 95,18 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ban chủ tọa đại hội gồm có:

1.   Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐQT

2.   Ông Trần Minh Bình - Ủy viên HĐQT

3.   Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ phụ trách điều hành công ty

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:

Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo công tác của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Ông Đào Phong Trúc Đại - Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2014; kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015 của Công ty và các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Bà Nguyễn Lệ Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bao gồm 07 nội dung, với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó có các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh chủ yếu:

ĐVT: Triệu đồng

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện 2014

Kế hoạch 2015

Tỷ lệ %

1

Tổng doanh thu kinh doanh

44.934

51.635

115%

2

Lợi nhuận trước thuế kinh doanh

2.421

8.515

 

3

Lợi nhuận trước thuế hạch toán

(6.619)

(3.585)

 

4

Thu nhập bình quân CBCNV (tr/ng/tháng)

3,769

4,065

108%

 

            Phát biểu ý kiến tại đại hội, Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐQT công ty đã khẳng định: Năm 2014 Công ty đã bước đầu ổn định tình hình tài chính doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh và tiếp tục triển khai để hoàn thành các hạng mục công trình phụ trợ của sân golf 1 đã khởi công trong năm 2014 (nhà CLB, đường giao thông nội bộ,..). Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, HĐQT yêu cầu Ban điều hành công ty phải tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư, SXKD mà Ban điều hành đã trình trước đại hội. Đồng thời quan tâm đến đời sống của người lao động, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững.(Ảnh : Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2015)

            Đến 11h30’ cùng ngày, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã thành công tốt đẹp và bế mạc.

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh