ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

20:51:16 | 17/05/2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Thực hiện Luật Doanh nghiệp Năm 2014 và Điều lệ Công ty, ngày 15/5/2016, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess đã tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 tại Câu lạc bộ Golf Hoàng Gia (tỉnh Ninh Bình - là cơ sở SXKD chính của Công ty), Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT PV-Inconess đã tham dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có các vị thành viên HĐQT, BKS Công ty, các quý vị Cổ đông và cán bộ chủ chốt của công ty. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố: tại thời điểm khai mạc đại hội có các vị cổ đông đại diện cho 85.752.194 cổ phần chiếm 96,22% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tham gia Ban Chủ tọa đại hội gồm có:

Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐQT

Ông Đỗ Văn Vệ - Ủy viên HĐQT

Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ điều hành

 

(Ảnh : Ban Chủ tọa Đại hội)

Đại hội đã nghe HĐQT, BKS, BĐH công ty trình bày các báo cáo, tờ trình tại đại hội:

Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo công tác của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

(Ảnh : Ông Nguyễn Văn Du- Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại Hội)

Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ điều hành công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty.

 

(Ảnh : Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ điều hành công ty trình bày Báo cáo Tại Đại hội)

Ông Phạm Ngọc Hiệp - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

(Ông Phạm Ngọc Hiệp - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo)

Ông Đỗ Văn Vệ - Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 

 

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.

            Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội ông Nguyễn Văn Du đã nhấn mạnh: Năm 2015 công ty đã phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thành các công trình Nhà câu lạc bộ, các công trình cầu - đường nội bộ để nâng cao năng lực và thế mạnh kinh doanh của Công ty. Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Đại hội đề nghị Ban điều hành công ty phải tranh thủ mọi thời cơ, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành, khai thác tốt nguồn khách hàng lớn của Vietinbank để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Chấp hành đúng pháp luật, nghĩa vụ thuế và bảo vệ môi trường… Đồng thời quan tâm đến đời sống của người lao động tốt hơn năm 2015, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

            Sau một ngày làm việc. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess năm 2016 đã thành công tốt đẹp.

            (Ảnh: Lưu niệm tại Đại hội)

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh