ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Ngày 30/3/2018, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (PVIN) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại CLB Golf Hoàng Gia - Ninh Bình (là cơ sở kinh doanh chính của Công ty), Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Vietinbank, Chủ tịch HĐQT Công ty PVIN đã tham dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có các vị là thành viên HĐQT, BKS, BĐH Công ty, các vị khách quý, các vị cổ đông và các cán bộ chủ chốt của công ty PVIN. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố: tại thời điểm khai mạc đại hội có 04 Cổ đông đại diện cho 85.866.385 cổ phần chiếm 96.35 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tham gia Chủ tọa đại hội có các ông:

1/ Ông Nguyễn Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty PVIN

2/ Ông Đỗ Văn Vệ  - Ủy viên HĐQT Công ty PVIN

3/ Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty PVIN

Đại hội đã nghe HĐQT, BKS, BĐH công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Ông Đào Phong Trúc Đại - Tổng giám đốc trình bày BC kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh đầu tư 2018.

- Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023, kế hoạch hoạt động năm 2018 nói riêng của HĐQT.

- Ông Phạm Ngọc Hiệp thay mặt BKS báo cáo Đại hội công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 nói chung, kế hoạch hoạt động năm 2018 nói riêng của BKS.

- Ông Đỗ Văn Vệ thay mặt HĐQT đọc các tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018; tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi; tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; tờ trình về nhiệm kỳ, số lượng và giới thiệu ứng viên để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ tiếp theo; Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua tất cả các nội dung với tỷ lệ thống nhất cao.

Đại hội đã tiến hành bầu 05 người vào HĐQT, 03 người vào BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu tín nhiệm cao.

            Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Ông Nguyễn Đình Vinh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 đã khẳng định: Năm 2017 Công ty đã duy trì ổn định và phát triển SXKD theo nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, trong điều kiện có sự cạnh tranh đáng kể về dịch vụ golf của các sân mới, lân cận như FLC Sầm Sơn và Tràng An - Ninh Bình. Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư nhiệm kỳ 2018-2023 nói chung và năm 2018 nói riêng: Ổn định, kiện toàn bộ máy tổ chức và bộ máy nhân sự của HĐQT, BKS, BĐH, rà soát hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế, quy định quản lý nội bộ, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư, SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua, Đồng thời quan tâm đến đời sống của người lao động, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

            Sau một ngày làm việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

Ảnh đại hội

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh