ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 29/6/2019, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (PVIN) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại CLB Golf Hoàng Gia - Ninh Bình (là cơ sở kinh doanh chính của Công ty).

Tham dự đại hội có các vị là thành viên HĐQT, BKS, BĐH Công ty, các vị khách quý, các vị cổ đông và các cán bộ chủ chốt của công ty. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố: tại thời điểm khai mạc đại hội có 03 Cổ đông đại diện cho 85.771.255 cổ phần chiếm 96,24 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tham gia Chủ tọa đại hội có các ông:

1/ Ông Lê Độ - Ủy viên thường trực HĐQT Công ty

2/ Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty

Đại hội đã nghe HĐQT, BKS, BĐH công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Ông Lê Độ thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.

- Ông Đào Phong Trúc Đại - Tổng giám đốc trình bày BC kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh đầu tư 2019.

- Ông Nguyễn Văn Tý thay mặt BKS báo cáo Đại hội công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS.

- Ông Đào Phong Trúc Đại đọc các tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;  Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua tất cả các nội dung với tỷ lệ thống nhất cao.

            Năm 2018 Công ty đã duy trì ổn định và phát triển SXKD theo nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, trong điều kiện có sự cạnh tranh đáng kể về dịch vụ golf của các sân mới, lân cận như FLC Sầm Sơn và Tràng An - Ninh Bình. Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2019: Ổn định, kiện toàn bộ máy tổ chức và bộ máy nhân sự, rà soát hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế, quy định quản lý nội bộ, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư, SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua, Đồng thời quan tâm đến đời sống của người lao động, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

            Sau một ngày làm việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

Ảnh đại hội

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh