Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 thành công tốt đẹp

Ngày 25/06/2021, Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess (PVIN) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự đại hội có các vị là thành viên HĐQT, BKS, BĐH Công ty, các vị khách quý, các vị cổ đông và một số cán bộ chủ chốt của công ty. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố: tại thời điểm khai mạc đại hội có 05 Cổ đông đại diện cho 85.781.580 cổ phần chiếm 96,25 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (trong đó có 03 cổ đông tham dự trực tiếp, 02 cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền).

Tham gia Chủ tọa đại hội có các ông:

1/ Ông Lê Độ - Ủy viên thường trực HĐQT Công ty

2/ Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty

Đại hội đã nghe HĐQT, BKS, BĐH công ty trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Ông Lê Độ thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả công tác năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.

- Ông Đào Phong Trúc Đại - Tổng giám đốc trình bày BC kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh đầu tư 2021.

- Ông Nguyễn Văn Tý thay mặt BKS báo cáo Đại hội công tác năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS.

- Ông Đào Phong Trúc Đại đọc các tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021; Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT; Tờ trình về việc miễn nhiệm / bầu bổ sung Thành viên BKS.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua tất cả các nội dung với tỷ lệ thống nhất cao.

            Năm 2020 Công ty đã duy trì ổn định và phát triển SXKD theo nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, trong điều kiện có sự cạnh tranh đáng kể về dịch vụ golf của các sân lân cận như FLC Sầm Sơn, Tràng An Ninh Bình, Stone Valley Hà Nam… Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2021: Một năm đầy khó khăn và thử thách khi dịch bệnh COVID vẫn chưa qua đi. Vì thế nhiệm vụ trước mắt là: Ổn định, kiện toàn bộ máy tổ chức và bộ máy nhân sự, rà soát hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế, quy định quản lý nội bộ, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư, SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua, Đồng thời quan tâm đến đời sống của người lao động, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

            Sau một ngày làm việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh