MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS NĂM 2013
1. Thư mời
2. Xác nhận tham dự
3. Giấy ủy quyền
4. Quy chế làm việc tại Đại hội
5. Báo cáo của HĐQT
6. Báo cáo của BKS
7. Báo cáo của TGĐ
8. Báo cáo tài chính đã kiểm toán
9. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
10. Tờ trình tăng vốn điều lệ
11. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS
12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ, thay đổi ĐKKD;
13. Tờ trình ủy quyền HĐQT những vấn đề thuộc quyền quyết định của ĐHĐCĐ
14. Dự thảo Nghị quyết.
15. Phiếu bầu
Chi tiết xin tải file đính kèm:
http://www.mediafire.com/?72zrajj94t54ru8
http://www.mediafire.com/view/?0r7djniiu5v4yvp

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh