THÔNG BÁO : VV MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN.

09:10:34 | 18/10/2021

Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS

Số: 02/2021/TB-GCNSHCP

Ninh Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 

Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS thông báo đã nhận ĐƠN BÁO MẤT VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN của (các) cổ đông có tên và các thông tin như sau:

TT

Họ và tên cổ đông

Mã số cổ đông

Số cổ phần sở hữu

1

Trần Thị Minh Nghĩa

PVII00264

8154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Quy chế quản lý thông tin và thực hiện quyền cho cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến (các) Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, Công ty sẽ thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho (các) cổ đông có tên trên.

Chi tiết liên hệ: văn phòng HĐQT

Điện thoại: 0229 3776460 / 0979529070

Trân trọng!

 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh