TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

THÔNG TIN CHI TIẾT TRONG FILE ĐÍNH KÈM :

13:27:06 | 14/03/2018

Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 

Mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội

Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội

Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi theo NĐ71)

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Mẫu phiếu biểu quyết

Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Báo cáo của BĐH tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

BC của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Báo cáo tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và trình thông qua thù lao năm 2018

Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018

Tờ trình thông qua Điều lệ công ty sửa đổi

Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tờ trình thông qua cơ cấu, nhiệm kỳ và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo

Tờ trình thông qua cơ cấu, nhiệm kỳ và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ tiếp theo

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

 

Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh