CBTT : Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021

Thông tin chi tiết trong file đính kèm:

1. Nghị quyết HĐQT vv Họp ĐHĐCĐ Thường Niên 2021.

2. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

4. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

5. Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ Thường Niên 2021.

6. Mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội (Tải về tại đây) 

7. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội (Tải về tại đây) 

8. Mẫu phiếu biểu quyết 

9. Báo cáo công tác năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

10. Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2020 và kế hoạch đầu tư, KD năm 2020 của Ban điều hành.

11.  Báo cáo công tác năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS

12. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

13. Tờ trình về việc miễn nhiệm / bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

14. Công văn giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Cổ đông/ nhóm Cổ đông và Sơ yếu lý lịch của ứng viên

15. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

16. Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị

17. Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021.

18. Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021.

 

 
Tin tức mới
Đối tác
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
apave
Dự án đầu tư
Khu sinh thái
Khu du lịch sinh thái
Hoàng gia Golf
Thư viện ảnh